Privacy statement Social Compass V.O.F.

Dit is het privacy statement van de vennootschap onder firma Social Compass. Social Compass is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75721104 en is gevestigd aan de Westmijzerdijk 12, 1636WE te Schermerhorn. In dit document wordt uitgelegd hoe Social Compass omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Social Compass de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 


Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Social Compass, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Social Compass, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Categorieën persoonsgegevens

Social Compass verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Foto (indien zelf verstrekt);
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.


Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Social Compass  verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatieuitingen;
 • Verbeteren van de applicatie en/of website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de applicatie en/of website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.


Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Social Compass  worden persoonsgegevens verwerkt. Social Compass verwerkt uitsluitend gegevens die Social Compass noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Social Compass  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://socialcompass.nl/, https://www.socialcompassonlinemarketing.nl en bijbehorende sub-domeinenindien u hiervoor toestemming hebt gegeven.


Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Social Compass  biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.


Bewaartermijn

De door Social Compass verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 


Verwerking door derden

Social Compass deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Social Compass  kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens
 • Door Social Compass in te schakelen derden, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens


Beveiliging van Persoonsgegevens

Social Compass neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.


Disclaimer applicatie en website

Door het gebruiken van de applicatie en/of website stemt u in met de disclaimer. Social Compass behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar applicatie en/of website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de applicatie en/of website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de applicatie en/of website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Social Compass  aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de applicatie en/of website. Het gebruiken van deze applicatie en/of website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de applicatie en/of website. Aan de inhoud van de applicatie en/of website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de applicatie en/of website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Social Compass voor zover deze niet aan derden toebehoren.


Cookieverklaring

Social Compass maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de applicatie en/of website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan de applicatie en/of website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Social Compass mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de applicatie en/of website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en/of website. Bezoekers van de applicatie en/of website hebben een check in mogelijkheid.


De cookies die Social Compass  gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de applicatie en/of website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze applicatie en/of website het beste bekeken kan worden, of dat de applicatie en/of website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).


Op de applicatie en/of website van Social Compass worden tevens cookies van Google geplaatst alsmede een Facebook Pixel ten behoeve van Google Analytics en respectievelijk het bijhouden van surfgedrag. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Social Compass  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@socialcompass.nl of info@socialcompassonlinemarketing.nl.


Gebruik Social Media 

Social Compass maakt gebruik van cookies van derde partijen om de applicatie en/of website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de applicatie en/of website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de applicatie en/of website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de applicatie en/of website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Social Compass u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.


Browserinstellingen

Als u niet wilt dat applicatie en/of websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de applicatie en/of website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de applicatie en/of website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op applicatie en/of websites van derden die door middel van links met deze applicatie en/of website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze applicatie en/of websites te lezen alvorens van deze applicatie en/of websites gebruik te maken. 


Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Social Compass .

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Social Compass , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Social Compass over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Social Compass staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.


Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Social Compass  met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de applicatie en/of website, per e-mail info@socialcompass.nl, info@socialcompassonlinemarketing.nl of telefonisch via 06 411 268 57. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Social Compass  u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Social Compass zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Wijzigingen Privacy Statement

Social Compass  kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de applicatie en/of website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de applicatie en/of website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.


Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 7 januari 2020.